وبلاگ

مهمانان برنامه: دکتر ابوالفضل خطیبی (عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

دکتر احمدرضا قائم‌مقامی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 

میزبان برنامه: دکتر میثم محمدی (دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران)

این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.