وبلاگ

س دانش کامه

معرفی متن پهلوی “پس دانش کامه”

در این متن پسری از پدر خود درباره فلسفه بستن کمربند مقدس می پرسد، و پدر بدو پاسخ می گوید. به نظر می رسد که پدر مجاز باشد از روحانی دانا، و پسر مجاز افرادی که از نظر سطح علمی بالاتر از عوام بوده اند؛ شاید روحانیان تازه کار. بخش دوم پاسخی که در این متن به این پرسش داده شده به صورتی دیگر ولی با همان محتوا در متن موسوم به گجستک ابالیش نیز آمده است، اما بخش نخست این پاسخ نشان دهنده سطح علمی صاحب اثر در کلام دین زرتشتی است. مولف برای واژه های “نماز”، “بندگی” و “خدا” اشتقاق در نظر گرفته است. اصل پهلوی متن از میان رفته و تنها چند نسخه پازند ان در دست است. انکلساریا از روی متن پازند، متن پهلوی آن را بازسازی کرده است.

برگرفته از کتاب هفت متن کوتاه پهلوی نوشته دکتر محسن نظری فارسانی؛ چاپ فروهر

این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.