دوره‌های ویژۀ کنکور

دوره‌های آمادگی کنکور ویژۀ دو مقطع دکتری و کارشناسی ازشد رشتۀ زبان‌های باستانی است و از مزداد ماه 1400 هر دو دوره آغاز خواهند شد.

این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.